Previous | Next

Chris with scarecrow woman, Johnson Farm
Peaks of Otter, VA
August 31, 2003

Previous | Next